gwarancja i serwis

WARUNKI GWARANCJIWARUNKI GWARANCJI - DOOSAN (marka BOBCAT)

 • Doosan Bobcat EMEA sro. („Doosan”) udziela gwarancji swoim sprzedawcom, którzy z kolei udzielają gwarancji swoim klientom, że każdy nowy produkt marki Bobcat będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostarczenia go klientowi lub przez 2000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.(Ten okres gwarancji może się różnić w zależności od nabytego produktu marki Bobcat – standardowy okres gwarancji należy sprawdzić u sprzedawcy). 
 • W okresie gwarancji autoryzowany sprzedawca firmy Doosan naprawi lub wymieni, według uznania firmy Doosan, wszelkie części produktu Doosan, które uległy uszkodzeniu wskutek wad materiałowych lub wykonawczych, nie pobierając opłaty za części, robociznę i dojazd techników.
 • Klient powinien jak najszybciej powiadomić pisemnie autoryzowanego sprzedawcę firmy Doosan o stwierdzonej wadzie oraz poczekać przez stosowny czas na wymianę lub naprawę. Firma Doosan może, według własnego uznania, poprosić o zwrot uszkodzonych części do fabryki lub do innego wyznaczonego miejsca. Za przetransportowanie produktu firmy Doosan do autoryzowanego sprzedawcy firmy Doosan w celu wykonania naprawy gwarancyjnej nie odpowiada firma Doosan.
 • Maszyna musi być konserwowana zgodnie z harmonogramami konserwacji z wymaganą częstotliwością i muszą być używane oryginalne części i smary marki Bobcat. Gwarancja nie obejmuje opon, gąsienic ani innych akcesoriów i silników, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Doosan. W przypadku tych elementów, nieobjętych gwarancją, klient może skorzystać wyłącznie z gwarancji ich producentów (o ile takie gwarancje zostały udzielone), zgodnie z określonymi w nich warunkami. Niektóre części Doosan są objęte gwarancją proporcjonalną zależną od ich przewidywanej trwałości. Okres gwarancji na akumulatory, czynniki chłodnicze do uzupełniania ubytków w układzie klimatyzacji, złącza i części układu zapłonowego (świece żarowe, pompy wtryskowe paliwa, wtryskiwacze) jest skrócony, ponieważ uszkodzenia tych elementów zależą na ogół od czynników niezależnych od firmy Doosan, między innymi takich jak długotrwałe przechowywanie, nieprawidłowe użytkowanie czy nieodpowiednia jakość paliwa. Okres gwarancji jest, w zależności od podzespołu, skrócony o od 50 do 500 godzin pracy.
 • Gwarancja nie obejmuje (i) Olejów i smarów, płynów chłodzących, wkładów filtrów, okładzin hamulcowych, części do wykonywania regulacji, żarówek, bezpieczników, pasków wentylatora i alternatora, pasów napędowych, sworzni, tulei i innych elementów podlegających szybkiemu zużyciu. (ii) Szkód poniesionych w wyniku niewłaściwego użytkowania, wypadku, przeróbki, użycia produktu z łyżką lub osprzętem niezatwierdzonym przez firme Doosan, blokad przepływu powietrza, czy nieprzestrzegania instrukcji w zakresie konserwacji lub użytkowania produktu Doosan. (iii) Części mających kontakt z podłożem, takich jak zęby i ostrza tnące łyżki. (iv) Czyszczenia układu paliwowego i hydraulicznego, regulacji sinika, przeglądów i regulacji hamulców. (v) Regulacji lub niewielkich wad, które zwykle nie wpływają na stabilność lub niezawodność maszyny.
 • FIRMA DOOSAN WYKLUCZA INNE WARUNKI, GWARANCJE LUB WSZELKIEGO RODZAJU ZAPEWNIENIA, WYRAŻONE BĄDŹ DOROZUMIANE USTAWOWE LUB INNE (Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH ZTYTUŁEM PRAWNYM), W TYM WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚĆ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. NAPRAWA PRZEZ FIRMĘ DOOSAN NIEZGODNOŚCI UKRYTYCH LUB JAWNYCH W SPOSÓB I W CZASIE, JAKIE OKREŚLONO POWYŻEJ, JEST WYPEŁNIENIEM
 • WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY DOOSAN Z TYTUŁU RZECZONYCH NIEZGODNOŚCI, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, ODSZKODOWANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, CZY TEŻ NA INNEJ PODSTAWIE W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM I W STOSUNKU DO NIEGO. ZADOŚĆUCZYNIENIA NA RZECZ UŻYTKOWNIKA / WŁAŚCICIELA, USTALONE ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYMI POWYŻEJ POSTANOWIENIAMI GWARANCJI, SĄ WYŁĄCZONE, A CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY DOOSAN ORAZ JEJ HOLDINGU, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, POWIĄZANYCH Lub STOWARZYSZONYCH, JAK RÓWNIEŻ JEJ DYSTRYBUTORÓW, ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ SPRZEDAŻĄ LUB DOSTARCZANYM PRODUKTEM I USŁUGĄ ŚWIADCZONĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY W ZWIĄZKU Z JEJ WYKONYWANIEM LUB NARUSZENIEM ALBO Z TYTUŁU DOSTARCZENIA, ZAINSTALOWANIA, NAPRAWY LUB UDZIELENIA TECHNICZNYCH INSTRUKJCJI W RAMACH NINIEJSZEJ SPRZEDAŻY, CZY NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, ODSZKODOWANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, CZY Z INNYCH PRZYCZYN, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU, Z KTÓRYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA. FIRMA DOOSAN ORAZ JEJ HOLDING, SPÓŁKI ZALEŻNE, POWIĄZANE LUB STOWARZYSZONE, JSAK RÓWNIEŻ JEJ DYSTRYBUTORZY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA/WŁAŚCICIELA, JEGO NASTĘPCY, SPADKOBIERCY CZY CESJONARIUSZA W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ SPRZEDAŻĄ, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, UBOCZNE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE BĄDŹ SKUTKUJĄCE ODSZKODOWANIEM Z NAWIĄZKĄ WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ SPRZEDAŻY LUB NARUSZENIA JEJ WARUNKÓW ALBO Z WADY, AWARII BĄDŹ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PRODUKTU STANOWIĄCEGO JEJ PRZEDMIOT , CZY TO W WYNIKU UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KORZYŚCI UDZIAŁÓW, ODSETEK, REPUTACJI FIRMY, CZY TEŻ W WYNIKU PRZESTOJU, UTRATY WARTOŚCI INNYCH TOWARÓW, SZKODY WYNIKŁEJ Z PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI LUB NIEMOŻNOSCI JEJ PROWADZENIA, ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH LUB ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JEGO KLIENTÓW Z TYTUŁU PRZERWANIA USŁUGI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TAKA STRATA ALBO SZKODA WYNIKA Z UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, ODSZKODOWANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, CZY Z INNEJ PRZYCZYNY
 • Wydajność i trwałość maszyny Bobcat zależy w określonym stopniu od sposobu konserwacji i serwisowania maszyny. Sieć autoryzowanych przedstawicielstw handlowych Bobcat jest wyposażona w odpowiednie narzędzia i dysponuje najnowszą dostępną literaturą oraz regularnie organizuje szkolenia. Sprzedawcy sprzętu Bobcat mają odpowiednią wiedzę, umożliwiającą najlepsze wyjaśnienie sposobu maksymalizacji wydajności, skuteczności i bezpieczeństwa maszyny w miejscu pracy. Mogą udzielać porad dotyczących sposobu utrzymania inwestycji w dobrym stanie technicznym oraz informować o swoich planowanych umowach serwisowych. Należy dbać o to, aby niniejsza książka kontrolna przeglądów zawsze towarzyszyła maszynie Bobcat przez okres jej eksploatacji.
 • Odpowiedzialność za konserwowanie i serwisowanie maszyny Bobcat opisane szczegółowo w Instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu spoczywa na użytkowniku. Konserwacje należy powierzyć autoryzowanemu centrum serwisowemu Bobcat. Nieprzestrzeganie harmonogramów konserwacji sprzętu spowoduje unieważnienie gwarancji. Należy pilnować aby książka kontrolna przeglądów była prawidłowo i terminowo wypełniana przez sprzedawcę. W przypadku awarii sprzętu firma Bobcat Europe lub jej autoryzowany sprzedawca może w dowolnej chwili zażądać niniejszej książki.


WARUNKI GWARANCJI - WEBER

 • Gwarancja obejmuje wszystkie szkody powstałe w wyniku wad materiałowych i/lub konstrukcyjnych, pod warunkiem prawidłowego użytkowania sprzętu i maszyn. Kupujący musi być poinformowany o naszych zasadach i warunkach gwarancji przy dostawie maszyny/urządzenia. Te informacje są dostarczane z każdą maszyną, razem z instrukcja obsługi i katalogiem części zamiennych.
 • Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od momentu dostawy maszyny czy sprzętu.
 • Okres gwarancji wygasa najpóźniej 24 miesiące po dostawie EX WORKS. Ewentualne wady, które mogą być spowodowane zbyt długim przechowywaniem, nie są objęte gwarancją.
 • Roszczenia gwarancyjne muszą być bezzwłocznie przekazane. Jeśli chodzi o naprawy nie przeprowadzone za naszym pośrednictwem, wnioski gwarancyjne muszą być wysłane nie później niż 4 tygodnie po zakończonej naprawie. Prosimy o przechowywanie uszkodzonych i demontowanych części do naszej dyspozycji do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o gwarancji.
 • Jeśli wspomniany powyżej 4 tygodniowy okres zostanie przekroczony, rezerwujemy sobie prawo do odrzucenia akceptacji poniesionych kosztów.
 • W przypadku gwarancji, zwracamy Ci koszty materiałowe, wynagrodzenia i dojazdu ewentualnie poniesione, zgodnie z naszymi stawkami gwarancyjnymi, które podlegają rocznemu przeglądowi i, jeśli istnieje potrzeba, są dostosowywane do aktualnej sytuacji kosztowej. Wierzymy, że możemy liczyć na zrozumienie, że możemy zwrócić Ci tylko koszty cenowe. 
 • Maksymalny refundowany czas pracy jest najdłuższym czasem jaki wykwalifikowany mechanik potrzebuje na przeprowadzenie odpowiedniej pracy. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia czasu naprawy wskazanego w roszczeniach gwarancyjnych.
 • Nasze Ogólne Warunki i Zasady wyraźnie wykluczają wszelkie inne roszczenia, takie jak bezpłatna maszyna zastępcza, a zwłaszcza zwroty za szkody powstałe nie wprost z winy dostarczonej maszyny. 
 • Wymiana zużytych części i usunięcie uszkodzonych, spowodowane ich naturalnym zużyciem nie jest pokrywana przez gwarancję. W szczególności częściami eksploatacyjnymi są: baterie, żarówki, LED’y, bezpieczniki, paski, gumowe bufory, kable, podkładki i sprężyny sprzęgieł odśrodkowych. W zależności od maszyny, inne części mogą być również sklasyfikowane jako eksploatacyjne, jak na przykład łopatki w przypadku zacieraczek czy prądowy przewód zasilający wibratora (przerwanie kabla).
 • Usunięcie takich wad i wymiana zużytych części odbywa się na koszt użytkownika, chyba że zostało udowodnione, że szkoda powstała na skutek wady materiałowej. W takim przypadku, ponosimy koszty materiału, a także podstawowe koszty robocizny związane z wymianą wadliwej części. 
 • W przypadku wykrycia wady jednego z naszych głównych komponentów, w które zaopatrujemy się u podwykonawców, szczególnie dotyczy to silników napędowych zainstalowanych przez nas, możemy jedynie przyjąć warunki gwarancji dostarczone przez odpowiedniego producenta. Na życzenie możemy z przyjemnością przestawić warunki gwarancji producenta posiadanego silnika. Prosimy o rozliczenie, w miarę możliwości, roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio z producentem. W indywidualnych przypadkach będziemy przygotowani, aby udzielić Ci wsparcia. W każdym jednak razie, decyzja producenta odnośnie gwarancji jest wiążąca.
Warunki Gwarancji Rozszerzonej
 • Gwarancja obejmuje wszystkie szkody powstałe w wyniku wad materiałowych i/lub konstrukcyjnych, poza bezpłatnym okresem pełnych 24 miesięcy od dostawy maszyny.
 • Okres wydłużonej gwarancji zależy od porozumienia zawartego pomiędzy kupującym i Weber MT. Okres gwarancji może zostać wydłużony do 3, 4 i 5 lat. Okres gwarancji zaczyna się od pierwszego dnia wygaśnięcia w pełni bezpłatnej 24-miesięcznej gwarancji.
 • Warunkiem akceptacji wniosków gwarancyjnych jest prawidłowe użytkowanie urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi, wykonywanie regularnych przeglądów oraz używanie oryginalnych części WEBER MT.
 • Roszczenia gwarancyjne muszą być bezzwłocznie przekazane. Jeśli chodzi o naprawy nie przeprowadzone za naszym pośrednictwem, wnioski gwarancyjne muszą być wysłane nie później niż 4 tygodnie po zakończonej naprawie. Prosimy o przechowywanie uszkodzonych i demontowanych części do naszej dyspozycji do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o gwarancji. Jeśli wspomniany powyżej 4 tygodniowy okres zostanie przekroczony, rezerwujemy sobie prawo do odrzucenia akceptacji poniesionych kosztów.
 • W przypadku gwarancji, zwracamy Ci koszty materiałowe, wynagrodzenia i dojazdu ewentualnie poniesione, zgodnie z naszymi stawkami gwarancyjnymi, które podlegają rocznemu przeglądowi i, jeśli istnieje potrzeba, są dostosowywane do aktualnej sytuacji kosztowej. 
 • Maksymalny refundowany czas pracy jest najdłuższym czasem jaki wykwalifikowany mechanik potrzebuje na przeprowadzenie odpowiedniej pracy. WEBER MT zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czasu naprawy wskazanego w roszczeniach gwarancyjnych.
 • Wszystkie rodzaje silników są wykluczone z wydłużonej gwarancji.
 • Nasze Ogólne Warunki i Zasady wyraźnie wykluczają wszelkie inne roszczenia, takie jak bezpłatna maszyna zastępcza, a zwłaszcza zwroty za szkody powstałe nie wprost z winy dostarczonej maszyny. 
 • Wymiana zużytych części i usunięcie uszkodzonych, spowodowane ich naturalnym zużyciem nie jest pokrywana przez gwarancję. W szczególności częściami eksploatacyjnymi są: baterie, żarówki, LED’y, bezpieczniki, paski, gumowe bufory, kable, podkładki i sprężyny sprzęgieł odśrodkowych. W zależności od maszyny, inne części mogą być również sklasyfikowane jako eksploatacyjne, jak na przykład łopatki w przypadku zacieraczek czy diamentowe tarcze do cięcia.
 • Weber MT zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy uszkodzenie przewyższa wartość maszyny. W tym przypadku Weber MT zwróci obecną wartość maszyny. 

 


WARUNKI GWARANCJI - FOGO [agregaty przenośne]

Fogo gwarantuje, że dostarczone agregaty prądotwórcze - przenośne marki FOGO z silnikami benzynowymi są wolne od wad fizycznych w zakresie elementów oraz wykonania. Producent  udziela na agregaty prądotwórcze - przenośne: 

 • wyposażone w silnik spalinowy HONDA - 3 letniej gwarancji na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej; 
 • wyposażone w silnik spalinowy BRIGGS & STRATTON - 3 letniej gwarancji na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej; 
 • wyposażone w silnik spalinowy RATO - 12 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej; 

Okres obejmowania gwarancji liczony jest od dnia dostawy agregatu do Klienta i nie podlega przedłużeniu nawet, jeśli agregat nie był użytkowany. Producent. zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdej części silnika lub prądnicy, która została wykonana wadliwie lub z wadliwego materiału. Koszt transportu agregatu do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Fogo  w celu naprawy lub naprawy gwarancyjnej ponosi nabywca. Gwarancja nie obejmuje:

 • Części podlegających zużyciu takich jak: elementy gumowe i gumowo-metalowe, szczotki, uszczelki, wyłączniki magneto termiczne i termiczne itp.
 • Materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, olej silnikowy, płyn chłodniczy, świece itp.
 • Części uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego użytkowanie lub wykonywania serwisu lub przeglądu w punktach nie posiadających autoryzacji firmy Fogo.
 • Części uszkodzonych na skutek nieuważnego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia się z urządzeniem.
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania agregatu niezgodnie z instrukcją obsługi.
 • Części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego montażu przez osoby nie posiadające upoważnienia wydanego przez firmę Fogo (w szczególności dotyczy agregatów z automatycznym startem i układem SZR).
 • Części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego podłączenia przez osoby nieposiadające uprawnień elektrycznych.
 • Części uszkodzonych na skutek nadmiernej eksploatacji urządzenia.
 • Części uszkodzonych w wyniku zaniedbania czynności konserwacyjnych: nie usuwanie zanieczyszczeń z elementów ułatwiających chłodzenie silnika oraz prądnicy.
 • Części uszkodzonych z powodów niezależnych od Fogo a w szczególności: wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego transportu, magazynowania oraz działań wojennych czy terrorystycznych lub innych przypadków losowych.
 • Produktów ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi, zatartymi numerami seryjnymi.
 • Produktów, które zostały podane jakimkolwiek modyfikacjom (np. zabudowie) bez uzgodnienia warunków technicznych oraz pisemnej zgody wydanej przez Fogo
 • Produktów uszkodzonych skutek podłączenia niewłaściwych odbiorników elektrycznych (np. uszkodzonych lub przewymiarowanych).
 • Produktów, w których zostały zastosowane nieoryginalne części zamienne lub materiały eksploatacyjne.
 • Produktów zalanych niezgodnymi z instrukcją obsługi płynami eksploatacyjnymi, paliwem lub przy użytkowaniu z nieodpowiednią ilością i jakością oleju (poziom oleju należy sprawdzić codziennie lub po każdych 8 godzinach pracy w przypadku ubytku uzupełnić olejem o tych samych parametrach)
 • Uszkodzeń spowodowanych poprzez eksploatację agregatu w przestrzeniach zamkniętych bez zapewnienia dostatecznej wentylacji.
 • Części uszkodzonych lub zużytych w skutek zanieczyszczenia, które dostało się do silnika poprzez uszkodzony filtr powietrza, a w przypadku prądnicy przez otwory wentylacyjne
 • Silniki, tak jak wszystkie urządzenia mechaniczne, wymagają okresowej obsługi oraz wymiany części. W przypadku normalnego zużycia się części lub silnika naprawa nie jest objęta gwarancją.

*W wyżej wymienionych przypadkach uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia koszty wymiany części, robocizny oraz transportu pokrywa nabywca.

Fogo zobowiązuje się naprawić każdy produkt lub podzespół wykazujący usterkę zawinioną przez producenta pod warunkiem pisemnego jej stwierdzenia przez Fogo w okresie ważności gwarancji. W przypadku wymiany części na nowe, czas gwarancji wydłuża się o okres pobytu agregatu w serwisie. O usterce należy zawiadomić niezwłocznie najpóźniej w terminie 5 dni od jej zaobserwowania pod rygorem utraty gwarancji. Naprawy gwarancyjne kompletnych urządzeń są wykonywane w fabrykach producenta lub w serwisach wyznaczonych przez Fogo. Gwarant przystąpi do naprawy w terminie 14 dni od dnia pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wady lub usterki. Naprawa nastąpi niezwłocznie biorąc pod uwagę możliwości techniczne, dostępność części zamiennych sprowadzanych z różnych krajów oraz czasu niezbędnego na dojazd serwisantów. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski.  Silnik oraz prądnica są objęte gwarancją producenta. Silnik zespołu prądotwórczego oraz prądnicę ich producenci bezpośrednio udzielają gwarancji producenta podzespołów na jego zasadach i warunkach. Zatem w kwestiach spornych dotyczących wad silnika lub prądnicy uznanie gwarancji zależy od ich producenta.

   

   

WARUNKI GWARANCJI - FOGO [agregaty stacjonarne]

Fogo gwarantuje, że dostarczone agregaty prądotwórcze są wolne od usterek w zakresie elementów i wykonania. Fogo za pośrednictwem firmy SAR-POL z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopanina 29 udziela gwarancji na okres 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy agregatu do Kupującego. Czas gwarancji nie podlega przedłużeniu, nawet jeśli agregat nie był używany. Gwarancja obejmuje produkty dostarczone bezpośrednio przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej i użytkowanych z obciążeniem nie mniejszym niż 30%. Gwarancja nie obejmuje:

 • Części podlegających zużyciu takich jak np. wibroizolatory, paski klinowe itp.
 • Części oraz płynów eksploatacyjnych takich jak: filtry, olej silnikowy, płyn chłodniczy, świece etc
 • Części uszkodzonych przez nieprawidłowe użytkowanie lub wykonywanie serwisu przez osoby  nie uprawnione przez Fogo do jego wykonania
 • Części uszkodzonych na skutek nieuważnego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia się z urządzeniem
 • Części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego montażu przez osoby nieupoważnione przez Fogo
 • Części uszkodzonych na skutek nadmiernej eksploatacji materiałów i urządzenia
 • Części uszkodzonych na skutek zaniedbań w czynnościach konserwacyjnych
 • Części uszkodzonych z powodów niezależnych od Fogo, a w szczególności wyładowań atmosferycznych, działań wojennych czy terrorystycznych oraz innych przypadków losowych
 • Spalenia się agregatu lub pożaru z jakiejkolwiek przyczyny
 • Produktów ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
 • Produktów, które zostały poddane jakimkolwiek modyfikacjom bez pisemnej zgody producenta
 • Produktów uszkodzonych w skutek podłączenia niewłaściwych (np. uszkodzonych) odbiorników
 • Produktów, w których zostały zastosowane nieoryginalne części zamienne lub inne materiały eksploatacyjne
 • Produktów zalanych niezgodnymi z instrukcją obsługi płynami eksploatacyjnymi lub nieodpowiednim paliwem
 • Baterii akumulatorów po podstawowym okresie gwarancji (standardowo akumulator objęty gwarancją  12 miesięczną),
 • Innych elementów podlegających naturalnemu zużyciu oraz następstw ich uszkodzeń w okresie udzielonej gwarancji lub uszkodzeniu/zniszczeniu zgodnie z przeznaczeniem (wkładki bezpiecznikowe, elementy gumowe itp.)

Fogo naprawi każdy produkt lub podzespół wykazujący usterkę zawinioną przez producenta, pod warunkiem pisemnego stwierdzenia usterki w okresie ważności gwarancji. W przypadku wymiany części agregatu / zespołu prądotwórczego na nowy, czas gwarancji wydłuża się o okres niesprawności agregatu. Gwarancja dla części agregatu (nie dotyczy agregatu) biegnie od nowa jedynie w sytuacji, gdy cała uszkodzona z uwagi na daną część została wymieniona na nową. O usterce należy zawiadomić niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zaobserwowania, pod rygorem utraty gwarancji. Naprawy na koszt Fogo są wykonywane w fabrykach producenta. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Gwarancja obowiązuje poza granicami Polski tylko w krajach, w których Fogo posiada autoryzowane przedstawicielstwo sprzedaży lub serwisu. Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granica Polski obciążają Kupującego. W sytuacji jeżeli Kupujący chce aby Sprzedający wykonywał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w zakresie robocizny oraz dojazdu. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet przyszłej naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy. Jeżeli uszkodzenie będzie kwalifikowane jako uszkodzenie podlegające naprawie gwarancyjnej, koszty nowych części lub ich naprawy pokryje Sprzedający. Na silnik zespołu prądotwórczego oraz prądnicę Fogo udziela jedynie gwarancji producenta silników i prądnic na jego zasadach i warunkach danego producenta. W tym zakresie producent jest jedynie przedstawicielem producenta silników oraz prądnic – gwaranta. Uznanie gwarancji zależy od producenta. Agregaty prądotwórcze stacjonarne FOGO objęte są podstawowym okresem gwarancyjnym 12 miesięcy bez limitu godzin pracy. Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancji obwarowanym limitem 1000 godzin pracy. Warunkiem wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych przez Fogo jest dokonywanie przeglądów okresowych silnika wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Przeglądy muszą być potwierdzone w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.WARUNKI GWARANCJI - HUSQVARNA

Wszelkie czynności związane z prawidłowym przygotowaniem maszyny do użytkowania, wydaniem kompletnej dokumentacji do maszyny, doborem właściwych elementów wyposażenia , uruchomieniem i zaprezentowaniem urządzenia w obecności klienta nalezą do obowiązków sprzedającego i nie są czynnościami objętymi niniejszą gwarancją. Roszczenia składane z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do sprzedającego. Dla przyśpieszenia obsługi , reklamacje składane z tytułu gwarancji jakości należy7 kierować bezpośrednio do punktu serwisowego.

 • Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Obsługi dołączoną do maszyny i przestrzegania podanych w niej zasad użytkowania, obsługi i konserwacji.
 • Karta gwarancyjna jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z dokumentem zakupu. Nie wydaje się duplikatów kart gwarancyjnych.
 • Karta gwarancyjna musi być wystawiona w dniu sprzedaży. Karta bez wypełnionych  wszystkich rubryk jest nieważna.
 • Dane sprzedawcy i data sprzedaży na karcie gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży, muszą być identyczne
 • Gwarancji udziela Husqvarna na okres:
  • 24 miesięcy (dla pomp elektrycznych Gardena 36 miesięcy) od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej;
  • 12 miesięcy od daty zakupu w obrocie profesjonalnym.
 • Powyższe okresy gwarancyjne warunkowane są przeglądami urządzenia, jeżeli wymóg ich wykonania wynika z dołączonej do towaru instrukcji obsługi. Brak przeglądów anuluje roszczenia wynikające z tytułu gwarancji.
 • Reklamacja może być zgłoszona nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia uszkodzenia.
 • Do przyjmowania zgłoszeń reklamacji, wykonywania napraw reklamacyjnych i przeprowadzania wynikających z instrukcji obsługi konserwacji i przeglądów, uprawnione są wyłącznie autoryzowane serwisy firmy Husqvarna.
 • Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad materiałowych lub montażowych. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru oraz roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów  wynikających z uszkodzenia towarów.
 • Urządzenie zgłaszane do reklamacji musi być kompletne,( z zespołem roboczym), i znajdować się w stanie, w jakim nastąpiło uszkodzenie (bez demontażu i czyszczenia). Punkt serwisowy zobowiązany jest wydać osobie zgłaszającej reklamację „Protokół przyjęcia do reklamacji”.
 • Naprawa reklamacyjna winna być wykonana w terminie jak najkrótszym (uwzględniającym dostawę części od producenta).
 • Gwarancja nie obejmuje napraw (wymiany zespołów lub części, przeglądów i regulacji) wynikających z normalnego zużycia części i zespołów, do których należą: elementy układu tnącego, bębny sprzęgła , taśmy hamulca, narzędzia robocze, paski klinowe i zębate, koła napędowe pilarek elektrycznych, sprężyny, amortyzatory, sprzęgła, świece, żarówki, zabezpieczenia, filtry, dysze, membrany, wirniki pomp.
 • Gwarancja nie obejmuje przeglądów i regulacji  oraz wymiany zespołów/części zużytych w wyniku eksploatacji. Nie podlegają także gwarancji uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia ze zużytymi częściami/zespołami.
 • W okresie gwarancyjnym do sporządzania mieszanki paliwowej dla silników dwusuwowych należy stosować olej Husqvarna/Outdoor Accesories lub jego odpowiednik zalecany przez Autoryzowane Punkty Dilerskie - o ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej.
 • Użytkownik traci gwarancje w przypadku
  • stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi,
  • nie wykonania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji i obsługi okresowej,
  • niewłaściwego przechowywania lub przewożenia sprzętu,
  • dokonywania napraw, regulacji lub zmian konstrukcyjnych poza autoryzowaną  siecią serwisową firmy Husqvarna,
  • stosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych nie zatwierdzonych do obrotu przez Husqvarna części, podzespołów lub akcesoriów (np. prowadnicy łańcucha, głowicy żyłkowej, tarczy tnącej),
  • użytkowania maszyny niekompletnej lub ze zużytymi zespołami/częściami,
  • stosowania innych niż zalecane przez autoryzowane serwisy materiałów pędnych, smarów i  olejów,
 • Niniejsza gwarancja jakości nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zagwarantowanych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (DZ.U. z dnia 5 września 2002 r., nr 141, poz.1176 ze zm.)

 


WARUNKI GWARANCJI - AMMANN

 • Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty przekazania maszyny klientowi na podstawie dokumentu przekazania (faktury, protokołu przekazania, dokumentu WZ).
 • Możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy po wypełnieniu warunków określonych w dalszej części niniejszej karty gwarancyjnej (DOTYCZY/NIE DOTYCZY*) - *niepotrzebne skreślić
 • O zaistniałych usterkach Użytkownik musi natychmiast poinformować Sprzedającego w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta).
 • Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji, a powstałe z winy producenta będą usuwane w terminie 30 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia awarii w formie pisemnej.
 • Gwarancja nie obejmuje części oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak: świece, filtry, oleje i smary, paski klinowe, akumulatory itp., które ulegają normalnemu zużyciu w trakcie pracy maszyny lub urządzenia.
 • Nie uważa się za naprawę gwarancyjną czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych wymienionych w instrukcji obsługi, które Użytkownik przeprowadza we własnym zakresie.
 • Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku następujących działań:
  • Używanie nieoryginalnych części zamiennych bez zgody Sprzedającego.
  • Używanie materiałów eksploatacyjnych (paliwa, oleje, smary) innych niż zalecane przez Producenta.
  • Samowolne przeprowadzanie przeróbek, modyfikacji, i regulacji.
  • Spowodowanie uszkodzeń mechanicznych.
 • Sprzedający ma prawo odmówienia usunięcia usterek w ramach gwarancji o ile Kupujący nie wypełnił swoich zobowiązań płatniczych.
 • Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest Karta Gwarancyjna i oryginalny dowód zakupu lub protokół przekazania maszyny. Zmiany w dowodzie zakupu, protokole przekazania maszyny powodują utratę gwarancji.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowych lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie napraw.
 • Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Warunkach Gwarancji.
W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU WPROWADZILIŚMY TRZYLETNIĄ GWARANCJĘ AMMANN PLUS

 • Konserwacja i naprawy - Zaawansowana technologia, taka jak zastosowanie nowoczesnych materiałów i skomplikowanego sprzętu elektronicznego wymaga zastosowania specjalnych metod konserwacji i napraw. Z tego względu właściwe prace przy Państwa maszynie Ammann powinny być wykonywane wyłącznie przez serwis autoryzowany Ammann, którego odpowiednio wyszkolony personel wykonuje wszystkie prace zgodnie z zaleceniami technicznymi Ammann. Prace, które s a wykonane nieprawidłowo mogą stwarzać ryzyko awarii względnie uszkodzenia maszyny i związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa podczas pracy.
 • Części zamienne i akcesoria - W celu zapewnienia długiego okresu eksploatacyjnego Państwa maszyn Ammann zaleca używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Ammann. Części i produkty zostały sprawdzone i dopuszczone przez firmę Ammann pod względem bezpieczeństwa i przydatności do określonego celu. Nasz zespół serwisowy jest zawsze do dyspozycji i może służyć Państwu fachową poradą odnośnie oryginalnych  części zamiennych i akcesoriów Ammann jak również innych produktów dopuszczonych do stosowania przez firmę Ammann.
 • Wybierając serwis Ammann oraz oryginalne części zamienne Ammann zapewnicie zachowanie swojej maszyny w takim stanie, w jakim znajdowała się w momencie jej zakupu oraz macie Państwo możliwość przedłużenia gwarancji aż do 36 miesięcy!
WARUNKI TRZYLETNIEJ GWARANCJI - Gwarancja Ammann PLUS. Pełna 3-letnia gwarancja producenta. Zapewnijcie sobie doskonałą wszechstronną ochronę gwarancyjną aby uniknąć ponoszenia kosztów niespodziewanych napraw! Warunkiem przedłużenia gwarancji są:

 • Dokonanie płatnego przeglądu raz na 6 miesięcy (6 przeglądów w okresie 3 letniej gwarancji) potwierdzonych wpisem do książki serwisowej i dowodem zakupu. Przeglądy muszą być wykonane w autoryzowanym punkcie serwisowym gwaranta.
 • W przypadki intensywnej eksploatacji Kupujący poza przeglądami płatnymi będzie dokonywał sam lub w autoryzowanym punkcie serwisowym gwaranta wymiany olejów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w niniejszej karcie gwarancyjnej (potwierdzony dowodami w niniejszej karcie gwarancyjnej (potwierdzony dowodami zakupu materiałów eksploatacyjnych w autoryzowanym punkcie serwisowym gwaranta).
 • Kupujący będzie użytkował urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi i używał tylko oryginalnych części zamiennych AMMANN.
 • Przedłużenie gwarancji jest możliwe tylko w stosunku do nowych maszyn. Gwarancja ta obowiązuje od daty zakupu maszyny.
 • Z 3 letniej gwarancji wyłączone są materiały do konserwacji, części zużywalne i płyny eksploatacyjne (świece, filtry, oleje i smary, paski klinowe, akumulatory uszczelki, gaźniki i pompy paliwa, elementy gumowe, elementy gumowo-metalowe itp.) jak również szkody spowodowane aktami wandalizmu, warunkami pogodowymi lub nieprawidłową obsługą urządzenia.
 • We wszystkich innych wypadkach obowiązują takie same warunki i wymagania jak w przypadki standardowej 12 miesięcznej gwarancji Ammann.


WARUNKI GWARANCJI - ENAR

 • Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od momentu zakupienia urządzenia.
 • Gwarancja obejmuje jedynie wady fabryczne. 
 • Gwarancja nie przysługuje w przypadku gdy
- urządzenie było użytkowane w sposób niezgodny z instrukcją obsługi
- urządzenie doznało uszkodzenia mechanicznego
- urządzenie było demontowane lub modyfikowane przez nieautoryzowany serwis
- uszkodzenie zostało spowodowane przeciążeniem
- zagubiono tabliczkę znamionową z numerem fabrycznym
- naprawa obejmuje wymianę części zużywających się podczas normalnej eksploatacji (np. szczotki węglowe, smary, oleje) oraz regulację urządzenia
 • Uszkodzone urządzenie należy dostarczyć wraz z kartą gwarancyjną do punktu sprzedaży bądź autoryzowanego serwisu.
 • Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas trwania naprawy.WARUNKI GWARANCJI - PROJECT / KREBER

 • Gwarancja na sprawne działanie maszyny udzielona jest na 12 m-cy od daty zakupu.
 • Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje wady fabryczne powstałe z przyczyny tkwiącej w maszynie objętej gwarancją. 
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z załączoną DTR eksploatacją maszyny.
 • Dokonanie naprawy bez zgody Gwaranta przez Użytkownika lub innego wykonawcę nieposiadającego umocowania do wykonania napraw gwarancyjnych powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji.
 • Gwarancja polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania maszyny poprzez bezpłatne naprawy lub wymianę części nienadających się do użycia na nowe wolne od wad.
 • Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Serwis Producenta i obejmują naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu, robociznę niezbędną do wykonania naprawy i materiały niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej.
 • Postanowień niniejszej gwarancji nie stosuje się w przypadku, gdy po wystąpieniu wady w urządzeniu objętym gwarancją, Użytkownik zgodnie z treścią art. 579 par. 1 k.c. złoży oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień wynikających z rękojmi.
 • W przypadku nie złożenia przez Użytkownika przy zgłoszeniu wady oświadczenia o wyborze przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi, obowiązywać będą warunki określone niniejszą gwarancją.
 • Gwarant decyduje o sposobie naprawy maszyny, podzespołu lub wymianie na wolną od wad. Naprawa gwarancyjna winna być wykonana w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty dostarczenia maszyny do naprawy. Koszt dostarczenia maszyny do siedziby Serwisu ponosi Użytkownik. Adres Serwisu: 84-300 Lębork, ul. Pionierów 15. Koszty odesłania maszyny - w przypadku uznania reklamacji - ponosi Gwarant.
 • Zgłoszenie wady lub uszkodzenia maszyny należy dokonać pisemnie niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od momentu ich pojawienia się, podając opis uszkodzenia i numer fabryczny maszyny.
 • Gwarancja nie obejmuje części szybko zużywających się, tj.: paska klinowego, świecy zapłonowej, filtra powietrza itp.
 • Koszty wynikłe z bezpodstawnej reklamacji pokrywa Użytkownik.
 • Każda zmiana postanowień niniejszej gwarancji wymaga formy pisemnej.
 • Gwarancja jest ważna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.WARUNKI GWARANCJI - TYROLIT (Ogólne Warunki Gwarancji - OGW)


§ 1. Postanowienia ogólne
 • Tyrolit Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jako Producent udziela gwarancji na Urządzenia sprzedawane przez Partnerów handlowych Producenta.
 • Warunkiem objęcia gwarancją Urządzenia jest wskazanie w fakturze sprzedażowej/zakupu nr produktu seryjnego Urządzenia, zaś gwarancja jest udzielana na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie, który stanowi ogóle warunki gwarancji.
§ 2. Okres gwarancji
 • Gwarancja udzielona jest na okres 12 miesięcy.
 • Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży urządzenia Klientowi przez sprzedawcę, którą jest data wystawienia FV przez sprzedawcę.
 • Wady urządzenia, zgłoszone Producentowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.
§ 3. Warunki gwarancji
 • Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie objętym gwarancją, powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu, a istniejących w dacie sprzedaży.
 • Gwarancją nie są objęte wady Urządzenia wynikłe z:
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem Urządzenia,
  • zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur, czynników chemicznych i zmian natężenia/napięcia prądu,
  • niewłaściwej instalacji czy też montażu części zamiennych/ uzupełniających, które są lub zostały zainstalowane lub zmienione niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji, w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić Urządzenie.
 • Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne.
 • Gwarancją nie są objęte elementy nie wytworzone bezpośrednio przez Producenta, jak również w sytuacji, gdy do uszkodzenia Urządzenia doszło z uwagi na zamontowanie elementów pochodzących od innych Producentów.
 • Gdy doszło do naruszenie zabezpieczeń Urządzenia, a także w przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia z pominięciem trybu określonego w OWG – skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.
§ 4. Zgłoszenie reklamacyjne
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonywane do sprzedawcy, który jest zobowiązany do przekazania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Zgłoszenie reklamacyjne przez sprzedawcę powinno zostać przesłane pisemnie drogą mailową i zawierać:
  • dane Klienta, 
  • dane podmiotu zgłaszającego wadę w imieniu klienta, 
  • fakturę z wpisanym numerem seryjnym/ numerem produktu, z którego będzie wynikało, iż urządzenie zostało zakupione u partnera handlowego Producenta oraz będzie możliwa weryfikacja co do tożsamości urządzenia, 
  • szczegółowy opis oraz okoliczności powstania wady i jeżeli jest możliwe załączenie fotografii lub filmu, 
  • dostarczenie Urządzenia jeżeli jest to niezbędne do rozpoznania gwarancji na adres wskazany w mailu odpadającym na reklamację.
 • Producent zastrzega, że zgłoszenie gwarancyjne z naruszeniem ust. 1 może wydłużyć proces rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego lub spowodować jej nieuznanie w przypadku braku kompletnych danych lub dostarczenia Urządzenia w terminie gwarancji pomimo uznania, iż została ona zgłoszona w terminie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej wskazanej w ust. 4
 • Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego powinno zostać przesłane do Działu Wsparcia Sprzedaży na adres mailowy: biuro@tyrolit.com.
 • Celem dokonania bezzwłocznego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego w okresie gwarancji, przed wysłaniem Urządzenia obarczonego wadą, Klient może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres biuro@tyrolit.com, przy czym dokonanie zgłoszenia gwarancyjnego w okresie gwarancji, w formie elektronicznej pisemnej, o której mowa w niniejszym ustępie jest wystarczające dla uznania, iż zgłoszenie zostało dokonane w terminie obowiązywania gwarancji.
 • Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zabezpieczenia Urządzenie na czas transportu w ramach dostarczenia Urządzenia wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnego.
§ 5. Prawa i obowiązki Producenta
 • W razie pozytywnego rozpatrzenia gwarancji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, w przypadku stwierdzenia usterki niemożliwej do usunięcia.
 • Jeżeli naprawa lub wymiana Urządzenia na nowe będzie pociągać za sobą niewspółmiernie wysokie koszty dla Producenta lub będzie niemożliwa, Producent zwróci Klientowi uiszczoną cenę, a Klient zwróci Producentowi Urządzenie.
 • Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany Urządzenie nie jest już produkowane, Producent jest upoważniony do zastąpienia go podobnym produktem o analogicznych parametrach jak Urządzenie objęte gwarancją
 • Gwarancja zostanie rozpatrzona przez Producenta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia lub od dnia przekazania Producentowi niezbędnych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zasadności roszczeń czy też dostarczenia Urządzenia jeżeli takie będą wymagane.
 • Producent przed podjęciem decyzji co do uwzględnienia reklamacji z tytułu gwarancji, może zażądać od Klienta udzielenia informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem prawa do wydłużenia rozpoznania gwarancji o czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Klienta.
 • W przypadku nieuznania roszczenia gwarancyjnego przez Producenta Urządzenie zostanie zwrócone Klientowi.
 • W przypadku nieuznania roszczenia gwarancyjnego przez Producenta, klient zostanie obciążony koszami weryfikacji usterki oraz kosztami transportu na wskazanej przez siebie adres w korespondencji mailowejWARUNKI GWARANCJI - TSURUMI

BBA Pumps PL Sp. z o. o., zwana dalej Sprzedającym, gwarantuje bezpłatne usunięcie wszystkich wad urządzenia wynikających z wad konstrukcyjnych lub materiałowych przez okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży ujętej na fakturze. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
 • uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania przechowywania lub konserwacji urządzenia,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub osoby trzeciej,
 • wykorzystywania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • niewłaściwego transportowania lub innego przemieszczania urządzenia,
 • obsługi urządzenia przez nieodpowiednią obsługę (niefachową lub nie przeszkoloną).
 • naturalnego zużyciu wskutek eksploatacji,
 • demontażu i ponownego montażu urządzenia w miejscu instalacji oraz przygotowania wysyłki do wskazanego serwisu Sprzedającego
Kupujący traci wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji w razie stwierdzenia:
 • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji (montażu) urządzenia,
 • samowolnych napraw, przeróbek konstrukcyjnych, demontażu lub innych zmian w urządzeniu dokonanych przez osoby nieupoważnione,
 • zerwania plomb,
 • nie powiadomienia w terminie 3 dni sprzedającego o ujawnionych wadach,
 • uniemożliwienia w jakikolwiek sposób ustalenia przyczyny uszkodzenia lub ujawnienia wady urządzenia.
Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sprzedającego o ujawnieniu wady (powstaniu uszkodzenia) urządzenia. Powiadomienie pisemne powinno zawierać dane urządzenia (typ, numer fabryczny) oraz w miarę dokładny opis ujawnionej wady (uszkodzenia). Sprzedający zobowiązuje się usunąć wady w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli zachodzi konieczność wymiany urządzenia na nowe okres ten może być przedłużony do 30 dni lub okres ustalony przez Strony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. konserwacja, wymiana oleju, przeglady okresowe itp.). Jeżeli w wyniku naprawy urządzenia wymieniono podzespoły istotne dla działania całego urządzenia, to gwarancja biegnie na nowo w pełnym wymiarze czasu przewidzianym dla urządzenia, jednakże tylko w odniesieniu do istotnych podzespołów wymienionych przy tej naprawie. Przy naprawie reklamowanego urządzenia sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego równowartością brakujących lub kosztami naprawy uszkodzonych z winy Kupującego elementów. 
 • Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży i podpisu osoby upoważnionej do wydania urządzenia jest nieważna i nie uprawnia do korzystania z bezpłatnych napraw gwarancyjnych.
 • Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności za wady fizyczne urządzenia są regulowane wyłącznie przez postanowienia ujęte w karcie gwarancyjnej. 
 • Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do umowy sprzedaży lub faktury handlowej. Przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji stosuje się posiłkowo.


WARUNKI GWARANCJI - NORTON CLIPPER

OGRANICZENIA PRAWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA - Wszystkie wyroby firmy Saint-Gobain oferowane kupującym pod marką Norton Clipper (zarówno kompletne maszyny jak składowe części zamienne) objęte są gwarancją. Do korzystania z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji konieczne jest posiadanie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. poprzez swoje autoryzowane serwisy (lista w załączeniu) zobowiązuje się naprawić lub zamienić części nowo zakupionego urządzenia, w którym w okresie gwarancji zostaną wykryte uszkodzenia materiału lub błędy w wykonaniu.  Gwarancja udzielona jest na 12 miesięcy od daty dokonania zakupu urządzenia, potwierdzonej fakturą bądź paragonem. W przypadku dostarczenia urządzenia do serwisu Klient winien zapewnić, aby :

 • tabliczka znamionowa urządzenia była czytelna
 • urządzenie było czyste, 
 • zabezpieczone przed uszkodzeniami transportowymi 
 • dostarczone w oryginalnym opakowaniu.

Gwarancja nie obejmuje:

 • usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją,
 • uszkodzenia bądź zużycia części gumowych i pasków klinowych,
 • usterek wynikłych przez niewłaściwą naprawę we własnym zakresie oraz konsekwencje takiej naprawy,
 • usterek wynikłych z korzystania z usług nieautoryzowanych serwisów lub ingerencji technicznych w urządzenie osób nieuprawnionych w czasie trwania okresu gwarancyjnego,
 • urządzeń nie posiadających czytelnych numerów seryjnych podanych na tabliczce znamionowej.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera naprawionego urządzenia z autoryzowanego serwisu mimo powiadomienia go o dokonaniu naprawy. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany urządzenia na wolne od wad lub odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny zakupu. Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i inne szkody majątkowe Klienta w czasie realizacji przez Klienta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.WARUNKI GWARANCJI - LEICA

 • OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA INSTRUMENTY (HARDWARE) Firma Leica Geosystems AG (zwana dalej: Leica Geosystems) gwarantuje odbiorcy (Klientowi), że podczas normalnego, prawidłowego użytkowania w trakcie jednego (1) roku, za wyjątkiem: (i) Produktów DISTO - gdzie pod uwagę brany jest okres dwóch (2) lat oraz (ii) baterii- gdzie pod uwagę brany jest okres dziewięćdziesięciu (90) dni, lub też w przypadku przedłużenia przez Leica Geosystems upływającego okresu gwarancyjnego, niniejszy produkt wolny będzie zarówno od wszelkich wad materiałowych jak też od usterek związanych z obsługą. Warunkiem dotrzymania gwarancji przez producenta jest ścisłe przestrzeganie przez użytkownika wskazówek oraz instrukcji, szczególnie podczas korzystania z produktu w warunkach trudnych czy też w sposób forsowny. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu (lub, jeśli dotyczy to przedmiotu gwarancji, od daty wysłania lub dostarczenia). W ramach niniejszej gwarancji producenta, Leica Geosystems wyraża zobowiązanie, iż wadliwy produkt lub jego część, zostaną na koszt firmy Leica Geosystems, albo wymienione, albo naprawione lub też zostanie zwrócony koszt produktu. Na elementy wymienione lub naprawione, Leica Geosystems udziela dziewięćdziesięciodniowej (90) gwarancji (licząc od daty wysłania) lub też do czasu upływu poprzedniej gwarancji, jeśli jej okres jest dłuższy. Wszystkie wymienione części lub produkty przechodzą na własność Leica Geosystems. Niniejsze zasady gwarancji nie dotyczą produktów pochodzących od innych producentów jak też części użytkowych, takich jak reflektory, żarówki czy bezpieczniki. Gwarancja producenta natychmiastowo traci ważność w przypadku dokonania instalacji produktu, jego połączenia lub użycia z nieautoryzowanymi akcesoriami innymi niż oryginalne wyprodukowane przez Leica Geosystems.
 • WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA (SOFTWARE) Przedmiotu gwarancji na oprogramowanie systemowe (definiowane jako system operacyjny oraz/lub jako oprogramowanie wewnętrzne niezbędne do rozpoczęcia pracy urządzenia, po jego uprzednim włączeniu) dotyczą takie same warunki, jak w przypadku samych urządzeń. Programy użytkowe (definiowane jako już zainstalowane bądź możliwe do zainstalowania w urządzeniu oraz/lub programy bazujące na środowiskach pracy komputerów PC, przygotowane do specjalnych zastosowań produktu lub do opracowania danych) wyraźnie nie podlegają niniejszej gwarancji. W sprawie gwarancji dotyczącej programów użytkowych, należy zapoznać się z przypisaną im umową licencyjną.
 • AUTORYZACJA GWARANCJI W wyznaczonym czasie gwarancji, do zakresu działania Klienta należy uzyskanie bądź od autoryzowanego przedstawiciela Leica Geosystems, bądź też od centrum serwisowego Leica Geosystems (nie dotyczy produktów DISTO), autoryzacji gwarancji i serwisu. Od Klienta wymaga się okazania dowodu zakupu produktu (podpisanego przez sprzedawcę), oraz opisu zaistniałej usterki. Leica Geosystems nie ponosi odpowiedzialności za produkty oraz części, które nie posiadają autoryzowanej gwarancji. Naprawione produkty oraz części zostaną przesłane Klientowi na koszt Leica Geosystems, tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas transportu. Leica Geosystems ustali również samo miejsce wykonania naprawy gwarancyjnej. Produkty, które są częścią większego układu lub instalacji, podlegają naprawie gwarancyjnej w miejscu ich używania. Leica Geosystems ma natomiast prawo do pobrania należności za naprawę wykonaną podczas trwania okresu gwarancji, jeśli lokalizacja produktu jest inna od ustalonego miejsca zainstalowania oraz dostarczenia produktu.
 • WYŁĄCZNOŚĆ GWARANCJI W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, ustala się prawo Klienta do otrzymania usługi serwisowej, natychmiast po zgłoszeniu usterki. Przedłożona karta gwarancyjna posiada naturę prawną i odnosi się tylko do przedmiotu gwarancji oraz jest równoznaczna ze wszystkimi pozostałymi umowami ustnymi i pisemnymi, a także z normami, które dotyczą obowiązujących na rynku standardów jakości, z prawem do używania produktu, ze wszystkimi gwarancjami pojawiającymi się w trakcie wdrożenia lub kompleksowego zastosowania, ze wszystkimi gwarancjami kompatybilności oprogramowania w stosunku do urządzeń i innych aplikacji przy zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania ze sprzętem Klienta i uchronieniu przed jego uszkodzeniem czy utratą danych, ze wszystkimi gwarancjami niezakłóconego i bezbłędnego działania, a także ze wszelkimi pozostałymi, podobnymi ustaleniami.
 • Leica Geosystems nie jest odpowiedzialna za wykonanie naprawy gwarancyjnej, jeżeli usterka lub uszkodzenie zostało spowodowane przez nieodpowiednie obchodzenie się z produktem lub poprzez używanie go w sposób niezgodny z przeznaczeniem, stosowanie go w nieodpowiednich instalacjach, połączeniach lub w użyciu produktu z akcesoriami innymi niż oryginalne, autoryzowane przez Leica Geosystems, niedostateczne zabezpieczenie i konserwację, po samowolnym otworzeniu, próbach przeróbek czy napraw, po poddawaniu produktu niedozwolonym przeciążeniom i napięciom, oraz używaniu go przez Klienta, lub przez inną osobę trzecią, w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a także, gdy szkody powstały podczas wypadku, pożaru oraz innych zdarzeń niezależnych. Gwarancja producenta nie pokrywa żadnych szkód fizycznych wynikłych z niewłaściwego użytkowania oraz szkód powstałych podczas działania produktu w zestawach z urządzeniami peryferyjnymi czy innymi, jeżeli Leica Geosystems stwierdzi, że nie była to wina samego produktu.
 • OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W GRANICACH DOZWOLONYCH OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, LEICA GEOSYSTEMS WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNĄ LUB DELIKTOWĄ (W TYM ZA NIEZNACZNE LUB ŚREDNIE ZANIEDBANIE), JEŚLI NASTĄPIŁO USZKODZENIE PRODUKTU W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB W KONSEKWENCJI KAŻDEGO CELOWEGO ZNISZCZENIA. PRODUCENT NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY WYMIANY PRODUKTU PONIESIONE PRZEZ KLIENTA, POWSTANIE BEZPOŚREDNICH STRAT FINANSOWYCH I POZBAWIENIE POTENCJALNYCH ZYSKÓW, STRAT W INTERESACH, STRAT INFORMACJI I DANYCH LUB KAŻDYCH INNYCH, PODOBNYCH STRAT. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA NIE DOTYCZY TAKŻE CZYNNIKÓW TAKICH JAK: WYNIKI SPRZEDAŻY, SPOSÓB INSTALACJI, NAPRAWY, UŻYTKOWANIE, POPEŁNIENIE BŁĘDU, ZNISZCZENIE PRODUKTU- NAWET, JEŚLI LEICA GEOSYSTEMS LUB JEJ PRZEDSTAWICIEL (DYSTRYBUTOR) ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI ICH ZAISTNIENIA. W KAŻDYM PRZYPADKU, PRODUCENT OGRANICZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYLKO DO WYMIANY, NAPRAWY LUB ZWROTU CENY ZAKUPU. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE WAŻNE RÓWNIEŻ WTEDY, GDY LEICA GEOSYSTEMS LUB JEJ AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL, ZOSTALI UPRZEDNIO POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCIACH WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA W PRZYPADKU POWSTANIA NAGŁYCH LUB SYSTEMATYCZNYCH USZKODZEŃ. WÓWCZAS WYŁĄCZENIE TAKIE NIE OBOWIĄZUJE. W PRZYPADKU GDY PRAWO DO OGRANICZENIA CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ORAZ DO KONIECZNOŚCI PRZYJĘCIA REKLAMACJI NIE OBOWIĄZUJE, ZGODNIE Z POWYŻSZYMI WYJAŚNIENIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZONA JEST W STOPNIU MAKSYMALNYM PRZEWIDYWANYM PRZEZ DANE PRAWO.W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZOSTANIE RÓWNIEŻ WYŁĄCZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PERSONEL POMOCNICZY. 
ZASADA ROZDZIELNOŚCI. 

 • Jeśli kompetentny organ uzna, że którekolwiek postanowienie niniejszej Gwarancji nie ma mocy prawnej, jest nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to zostanie uznane za usunięte z Gwarancji, podczas gdy pozostałe postanowienia Gwarancji zachowają swoją moc prawną. W takim przypadku należy interpretować lub zmienić Gwarancję w sposób, który zapewni osiągnięcie lub będzie możliwie bliski osiągnięciu wyniku, o którym stanowiło postanowienie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania.
 • WYŁĄCZENIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Jeśli wyłączenia odpowiedzialności producenta lub ograniczenie zakresu gwarancji nie zostaną sądownie uchylone, albo też sąd nie zadecyduje o odpowiedzialności producenta za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenie dostarczonych użytkownikowi produktów, albo o wyłączeniu ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, wówczas zarówno niniejsza gwarancja producenta jak też zakres odpowiedzialności są, na czas trwania okresu gwarancyjnego, ograniczone.
 • PRAWA OSÓB TRZECICH. Strony ustalają, że podmioty zależne od Leica Geosystems, w tym podmioty, od których Klient zakupił produkt, będą beneficjentami praw wynikających z niniejszej Międzynarodowej Gwarancji Producenta, i bez ograniczeń dla powyższego, podmioty te będą uprawnione do wszelkich środków obrony, które są dostępne dla Leica Geosystems na podstawie niniejszej Międzynarodowej Gwarancji Producenta.
 • OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ORAZ MIEJSCE JURYSDYKCJI Niniejsza Międzynarodowa Gwarancja Producenta podlega prawu szwajcarskiemu wyłączając wszelkie sprzeczności z zasadami prawa oraz wyłączając konwencję Narodów Zjednoczonych dotyczącą Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, datowaną na 11 kwietnia 1980 roku. Miejscem jurysdykcji jest siedziba Leica Geosystems znajdująca się w Balgach, Szwajcaria. Leica Geosystems, zgodnie z własnymi zasadami, ma również prawo ustalić miejsce jurysdykcji w miejscu zamieszkania Klienta. 
 • Poprzez niniejszą Międzynarodową Gwarancję Producenta, Leica Geosystems przyznaje Klientowi specjalne prawa, które nie pozostają w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami prawnymi ani też w żaden sposób nie ograniczają istniejących praw klientów. Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse 201, CH-9435 Heerbrugg  (Szwajcaria).

Porównywarka produktów